ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน สอบถามเพิ่มเติม 043711750 ต่อ 189 หรือ ดูรายละเอียด
ให้แพทย์พิจารณา
ดูรายละเอียด
ห้องพิเศษ (อาคารสูติกรรม ชั้น 4, 5, 6)
ดูรายละเอียด
ห้องพิเศษ อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 10
ดูรายละเอียด
ห้องพิเศษ VIP อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 10
ดูรายละเอียด
ห้องพิเศษรวม ชั้น 9 อาคารอายุรกรรม
ดูรายละเอียด