Home / ทีมยุทธศาสตร์

ทีมยุทธศาสตร์

นางไรจูณ กุลจิตติพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

   รองหัวหน้าพยาบาลด้านยุทธศาสตร์

สรุปยุทธศาสตร์ปี 2565

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐาน 5ส 3ก ทีมยุทธศาสตร์

                       ทบทวนมาตรฐาน 5ส 3ก                           

          เตรียมความพร้อมคณะกรรมการ 5ส 3ก

     เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

         ประชุมเตรียมความพร้อมรับนโยบายกลุ่มการพยาบาล ครั้งที่ 1/2566

              จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ  5ส 3ก