Home / ทีมยุทธศาสตร์

ทีมยุทธศาสตร์

นางไรจูณ กุลจิตติพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

   รองหัวหน้าพยาบาลด้านยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาล

ยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาล

  1. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาล ประจำปี 2568-2572
  2. สรุปโครงการปี 2567 รอบ 6 เดือน วันที่  9 เม.ย.67
  3. สรุปคะแนน 5ส 1 ปี 2567

                   

สรุปยุทธศาสตร์ปี 2565
สรุปผลการประเมินมาตรฐาน 5ส 3ก ทีมยุทธศาสตร์

 ทบทวนมาตรฐาน 5ส 3ก                           

          เตรียมความพร้อมคณะกรรมการ 5ส 3ก

     เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

         ประชุมเตรียมความพร้อมรับนโยบายกลุ่มการพยาบาล ครั้งที่ 1/2566

              จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ  5ส 3ก