Home / ข่าว

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ พว. สุชัญญา เดชศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุขฯ นำเสนอแบบ Oral presentation เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวามสำเร็จในการขอรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ รร.เพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่7

Read More »