Home / พยาบาล

พยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พยาบาลผู้ทรงคุณค่า” “รางวัลพยาบาลต้นแบบ” และ “รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านผลงานวิชาการพยาบาลดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่21 ตุลาคม 2566

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ พว. สุชัญญา เดชศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุขฯ นำเสนอแบบ Oral presentation เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวามสำเร็จในการขอรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ รร.เพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่7

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ พว.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานังและคณะ รางวัลการพัฒนาคุณภาพระดับเขตสุขภาพระดับดีเยี่ยม ( Gold Award )

Read More »

ประชุมพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ทีมวิชาการกลุ่มการพยาบาลจัดประชุม พัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์  วงษ์ซิ้ม

Read More »

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA วันที่ 18-19 ก.พ.63  วิทยากร อ.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ และ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี จากกองการพยาบาล

Read More »