Home / ข่าว / ข่าวกิจกรรม / ประชุมพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ประชุมพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ทีมวิชาการกลุ่มการพยาบาลจัดประชุม พัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์  วงษ์ซิ้ม

Check Also

การแข่งขัน Service Plan Rally 2022

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.