Home / ข่าว / ข่าวกิจกรรม / ประชุมพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ประชุมพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ทีมวิชาการกลุ่มการพยาบาลจัดประชุม พัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์  วงษ์ซิ้ม

Check Also

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA วันที่ 18-19 ก.พ.63  วิทยากร อ.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ และ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี จากกองการพยาบาล Best free WordPress …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *