Home / ข่าว / ข่าวกิจกรรม / กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA

กลุ่มการพยาบาลเตรียมรับการประเมิน NQA วันที่ 18-19 ก.พ.63  วิทยากร อ.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ และ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี จากกองการพยาบาล

Check Also

การแข่งขัน Service Plan Rally 2022

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.