Home / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

20.WI การช่วยแพทย์ในการเจาะปอด 29-12-2562 (1)
21.WI การช่วยเหลือแพทย์ในการเจาะหลัง 29-12-2562
19.WI การช่วยแพทย์ในการเจาะท้อง 29-12-2562
18.WI การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Arterial line 28-12-2562
17.WI การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ ABG 28-12-2562
16.WI การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ EVD 28-12-2562 (1)