เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
2020 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
รพ.มหาสารคาม