เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
2020 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
รพ.มหาสารคาม