พบ 10 รายการ

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9320

ตึก พ.3
ชั้น: 3
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9177

ตึก พ.4
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9179

ตึก พ.5
ชั้น: 5
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9135,9136

ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9380

ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9413

ห้องเวรตรวจการ
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)