พบ 268 รายการ

9696,9154

หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU-MED)
กลุ่ม:

9193

CT SCAN (X-RAY คอมพิวเตอร์)
กลุ่ม: X-RAY

9148

X-RAY
กลุ่ม: X-RAY

9387

ห้องอัลตร้าซาวด์
กลุ่ม: X-RAY

9150

ห้องอ่านฟิล์ม (พักแพทย์)
กลุ่ม: X-RAY

9149

ห้องเช็คฟิล์ม
กลุ่ม: X-RAY

9174

พัฒนาการเด็ก
กลุ่ม: กุมารเวชกรรม

9112

ห้องตรวจโรคเด็ก
กลุ่ม: กุมารเวชกรรม

043740267

Fax. คลังยา
กลุ่ม: คลังยา

9252

จัดซื้อยา (คุณพัฒนาภรณ์)
กลุ่ม: คลังยา

9251

หัวหน้าคลังยา (คุณวุฒิพงษ์)
กลุ่ม: คลังยา

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9320

ตึก พ.3
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9177

ตึก พ.4
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9179

ตึก พ.5
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9135,9136

ศัลยกรรมชาย
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9380

ศัลยกรรมหญิง
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9413

ห้องเวรตรวจการ
กลุ่ม: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9168

ชั้น 2 ตึก หู คอ จมูก
กลุ่ม: ตึกสงฆ์อาพาธ

9178

ชั้น 3 ตึก ตา
กลุ่ม: ตึกสงฆ์อาพาธ

9357

ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยเฉพาะโรค (ติดเชื้อ)
กลุ่ม: ตึกสงฆ์อาพาธ

9269

ชั้น 4 ห้องไข้หวัดนก
กลุ่ม: ตึกสงฆ์อาพาธ

9310,9367

ICU-เด็กและทั่วไป
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9144

คลินิกนมแม่(ตรงข้าม สูติกรรม)
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9173,9171

ทารกป่วย
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9175

ทารกวิกฤต
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9402,9141,9143

นรีเวช
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9409

บริบาลบรรเทา
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9401,9140

สูติกรรมสามัญ
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9142

สูติกรรมสามัญ(หัวหน้า)
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9145,9146

ห้องคลอด
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9411,9412

ห้องพักฟื้น
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9407,9408

ห้องพักแพทย์(ห้องคลอด)
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9170,9190

เด็กเล็ก
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9328

เด็กโต
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

9403

เด็กโต(หัวหน้า)
กลุ่ม: ตึกสูติกรรมใหม่

043711289

Fax. บ้านร่มเย็น
กลุ่ม: ทั่วไป

043711481

Fax. สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่ม: ทั่วไป

9315

PCU กลาง, คลินิกยูโร
กลุ่ม: ทั่วไป

9267

กายภาพบำบัด
กลุ่ม: ทั่วไป

9268

กายอุปกรณ์
กลุ่ม: ทั่วไป

9312

กิจกรรมบำบัด (ข้างห้องตรวจเด็ก)
กลุ่ม: ทั่วไป

9337

คลินิกวัณโรค TB (ทางเข้า รพ.)
กลุ่ม: ทั่วไป

9273

จ่ายกลาง
กลุ่ม: ทั่วไป

9233

จ่ายกลาง(สำนักงาน)
กลุ่ม: ทั่วไป

9296

จ่ายกลาง(เครื่องมือ)
กลุ่ม: ทั่วไป

9386

ช่างไม้ ช่างเชื่อม งานก่อสร้าง ประปา
กลุ่ม: ทั่วไป

9276

ซักฟอก
กลุ่ม: ทั่วไป

9102

ซักฟอก(ห้องตัดเย็บ)
กลุ่ม: ทั่วไป

9306

ตรวจสุขภาพ
กลุ่ม: ทั่วไป

9195

น้ำเสีย
กลุ่ม: ทั่วไป

9176

บ้านร่มเย็น
กลุ่ม: ทั่วไป

9261

ร้านกาแฟกันเกรา
กลุ่ม: ทั่วไป

9431

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (ข้างตึกเด็กโต)
กลุ่ม: ทั่วไป

9672

ศูนย์สะอาด (ข้างตึกคลอด)
กลุ่ม: ทั่วไป

9258

ศูนย์อาหาร (อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 1)
กลุ่ม: ทั่วไป

9270,9271,9274,0864559602

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
กลุ่ม: ทั่วไป

9398

สวัสดิการร้านค้า (ผจก.)
กลุ่ม: ทั่วไป

9278

สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่ม: ทั่วไป

9277

สำนักงานช่างซ่อมบำรุง, ช่างไฟฟ้า
กลุ่ม: ทั่วไป

9265

สุขภาพจิต (จิตเวช)
กลุ่ม: ทั่วไป

9295

ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่ม: ทั่วไป

9279

หน่วยยานพาหนะ
กลุ่ม: ทั่วไป

9601

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ (SMC)
กลุ่ม: ทั่วไป

9319

ห้องพักศพ
กลุ่ม: ทั่วไป

9106

ห้องรับรอง
กลุ่ม: ทั่วไป

9281

ห้องเตรียมอาหาร (อาคารจอดรถ)
กลุ่ม: ทั่วไป

9694

โควิด
กลุ่ม: ทั่วไป

9280

โภชนาการ ชั้น 7 (อาคารจอดรถ)
กลุ่ม: ทั่วไป

9100,9101

ประชาสัมพันธ์
กลุ่ม: ประชาสัมพันธ์

9189

ศูนย์จองห้องพิเศษ(ประชาสัมพันธ์)
กลุ่ม: ประชาสัมพันธ์

043711750-4

สายนอก โทร.เข้า
กลุ่ม: ประชาสัมพันธ์

9123

ห้องเสียงตามสาย(ประชาสัมพันธ์)
กลุ่ม: ประชาสัมพันธ์

9222

แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนใน รพ.
กลุ่ม: ประชาสัมพันธ์

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9115

หัวหน้า LAB
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9114

ห้องแบคทีเรีย
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9117

ห้องโลหิตวิทยา
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

043740267

Fax. พัสดุ (OPD ชั้น 3)
กลุ่ม: พัสดุ

9332,9254,9429

คลังพัสดุ (อาคารจอดรถ)
กลุ่ม: พัสดุ

9257

จัดซื้อ+เสนอราคา (OPD ชั้น 3)
กลุ่ม: พัสดุ

9256

ธุรการพัสดุ (OPD ชั้น 3) พี่เล็ก
กลุ่ม: พัสดุ

9332

พัสดุ ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)
กลุ่ม: พัสดุ

9254

พัสดุ ชั้น 4
กลุ่ม: พัสดุ

9255

หัวหน้าพัสดุ (คุณกัญตา)
กลุ่ม: พัสดุ

9336

ศัลยกรรมกระดูกชาย
กลุ่ม: ศัลยกรรม

9253

ศัลยกรรมกระดูกชาย(หัวหน้า)
กลุ่ม: ศัลยกรรม

9138,9311

ศัลยกรรมกระดูกหญิง
กลุ่ม: ศัลยกรรม

9139

ศัลยกรรมทั่วไป(ศัลยกรรมหญิงเก่า)
กลุ่ม: ศัลยกรรม

9378

ศัลยกรรมยูโร(ศัลยกรรมชายเก่า)
กลุ่ม: ศัลยกรรม

9420-7 ต่อ 1014

คุณชื่นจิตร
กลุ่ม: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 1011

คุณลัดดาวัลย์
กลุ่ม: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 2002

งานเวชนิทัศน์ (คุณประเวท)
กลุ่ม: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 0, 1000

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ประชาสัมพันธ์
กลุ่ม: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 1017

ห้องสมุด
กลุ่ม: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

043725177

Fax. สังคมสงเคราะห์
กลุ่ม: สวัสดิการสังคม

9111

นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่ม: สวัสดิการสังคม

9111

ศูนย์ OSCC
กลุ่ม: สวัสดิการสังคม

9216

ฟิสเนต
กลุ่ม: สุขศึกษา

9216

สุขศึกษา (คุณอรณต)
กลุ่ม: สุขศึกษา

9409,0810592357

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)
กลุ่ม: หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย) ตึกคลอดชั้น 5

9315

ห้องตรวจบริบาลบรรเทา(วันพฤหัสเช้า)
กลุ่ม: หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย) ตึกคลอดชั้น 5

9194

รปภ.ประตูเข้าด้านหน้า รพ.
กลุ่ม: หน่วยรักษาความปลอดภัย

9199

รปภ.หน้าบ้าน ผอ.
กลุ่ม: หน่วยรักษาความปลอดภัย

9191

รปภ.หน้าแฟลตแพทย์ริมคลอง
กลุ่ม: หน่วยรักษาความปลอดภัย

9166

OPD ตา (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: ห้องตรวจ ตา หู จมูก

9169

OPD หู คอ จมูก (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: ห้องตรวจ ตา หู จมูก

9167,9396

OR ตา (OR ชั้น 4)
กลุ่ม: ห้องตรวจ ตา หู จมูก

9348

Leader Floor
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9375

Leader Floor ชั้น 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9236

คุณเอมอร
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9343

วิสัญญี ชั้น 5
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9230

ห้องพักเวร Scrub
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9231

ห้องพักแพทย์
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9370

CAPD
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

043740083

Fax. ไตเทียม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9151

ICU ศัลยกรรม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9603

ICU อายุรกรรม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9155

หน่วยไตเทียม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9180

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9152

หัวหน้า ICU ศัลยกรรม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9154,9696

หัวหน้า ICU อายุรกรรม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9156

หัวหน้าหน่วยไตเทียม
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9157,9158

ห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์
กลุ่ม: อาคาบำบัดรักษา ชั้น 1,2

9342

OPD LAB
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9124

ศูนย์แนะนำก่อน Admin, จัดคัดกรอง
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9215

ห้องฉีดยา-ทำแผล
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9127

ห้องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG 38)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9315

ห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(ห้อง 41)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9321

ห้องตรวจเวชฟื้นฟู,ผิวหนัง(ห้อง 12)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9126

ห้องตรวจโรคกระดูก(ห้อง 18-19)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9132

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม(ห้อง 13-14)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9125

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9128

เวชปฏิบัติทั่วไป
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9147

ANC,ฝากครรภ์ใหม่
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9160

OPD ทันตกรรม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9247

OPD เฉพาะสตรี,วางแผนครอบครัว
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9121,9130

คลินิกพิเศษ GI,เบาหวาน,ความดัน
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9161

หัวหน้าทัตกรรม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9432

หัวหน้าผู้ป่วยนอก ชั้น 2
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

043722736

Fax. ห้องเลขาแพทย์
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9205,9212

กลุ่มการพยาบาล
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9209,9210,9219

การเงิน
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9208

การเจ้าหน้าที่
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9206

ธุรการ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9602

นิติกร
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9214

ประกันสังคม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

043712986

ประกันสังคม Fax.
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9213

สนง.ประกันสุขภาพ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9207

หัวหน้าธุรการ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9200

ห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9217

ห้องพักแพทย์ Staff
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9204

ห้องรองฯ การพยาบาล
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9400

ห้องรองฯ การแพทย์ (นพ.สุดชาย)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9203

ห้องรองฯ บริหาร
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9332

ห้องวิศวกร
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9309

ห้องออดิทชาร์จ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9260

อาชีวะอนามัย
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9201

เลขาผู้อำนวยการ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9218

เลขาแพทย์
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9211,9372

เวชกรรมสังคม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9371

เวชกรรมสังคม (ห้องหัวหน้า)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

9227

งาน IC
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9220,9223

งานพัฒนาคุณภาพ
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9123

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9385

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9224

ศูนย์ข้อมูล
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9221

สน.แผนและยุทธศาสตร์ (พรส.)
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9226

หน้าห้องประชุมตักสิลา
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9225

เวชนิทัศน์
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

9299

Stoke unit
กลุ่ม: อายุรกรรม

9671

พักแพทย์
กลุ่ม: อายุรกรรม

9188

ห้องพักแพทย์ Staff Med
กลุ่ม: อายุรกรรม

9183

ห้องพักแพทย์ อายุกรรม 2
กลุ่ม: อายุรกรรม

9284

ห้องแอ๊คโค่
กลุ่ม: อายุรกรรม

9182,9187

อายุรกรรม 2
กลุ่ม: อายุรกรรม

9316

อายุรกรรม 3 (Med 3) นอก
กลุ่ม: อายุรกรรม

9133

อายุรกรรม 3 (Med 3) ใน
กลุ่ม: อายุรกรรม

9181,9192,9331

อายุรกรรม(SEMI-ICU)
กลุ่ม: อายุรกรรม

9185

อายุรกรรมพิเศษ
กลุ่ม: อายุรกรรม

9184

อายุรกรรมพิเศษ (ท.4)
กลุ่ม: อายุรกรรม

043712260

Fax. ห้อง EMS
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9266

จุดคัดกรองผู้ป่วยหน้าห้อง ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9104,9105

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9275

ศูนย์เปลล่าง
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9605

ศูนย์เปลหน้า ER (คุณวิเชียร)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9110

ศูนย์เปลหน้า ปชส.ชั้น 1
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9287

ห้องการเงิน ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9113

ห้องกู้ชีพ (พักเวร EMS)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9286

ห้องจ่ายยา ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9107,9405,9198

ห้องฉุกเฉิน ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9108

ห้องบัตร ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9308

ห้องหัวหน้า ER สำนักงานคุณจิราพร
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

043711029

Fax. ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่ม: เภสัชกรรม

043711843

Fax. ห้องหัวหน้าจัดซื้อ
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9245

การเงินห้องยานอก
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9388

การเงินห้องยาใน
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9283

คลังน้ำเกลือ
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9404,9364

คลังยาห้องยานอก OPD ชั้น 2
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9339

คลังยาใน
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9244

งานคลังยา บริหารเวชภัณฑ์
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9240

งานแบ่งบรรจุ - ล้างขวด
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9252

จัดซื้อ + ห้องประชุมเภสัชกรรม
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9243

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9246,9250

ห้องยานอก
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9248,9249

ห้องยาใน
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9361

ห้องเก็บยาใน
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9239

ห้องเภสัชสนเทศ
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9314

เภสัชกรปฐมภูมิ
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9242

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 1
กลุ่ม: เภสัชกรรม

9241

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 2
กลุ่ม: เภสัชกรรม

043712545

Fax. ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 1
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 1

9162

ห้องบัตร ชั้น 1
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 1

9164

ห้องบัตร ชั้น 2
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 1

9163

ห้องสิทธิบัตร (พรบ.) ชั้น 1
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 1

9309

ห้องเก็บชาร์ต
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 2

9159,9165

เวชระเบียน ชั้น 2 (คุณสุพรรณี)
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 2

9347,9383

เวชระเบียน ชั้น 3
กลุ่ม: เวชระเบียน ชั้น 2

043712349

Fax. คลังเลือด
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043740267

Fax. พัสดุ
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043712549

Fax. ศูนย์ Refer
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043740998

Fax. สายด่วนแจ้งเหตุ (1669)
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711842

Fax. หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711029

Fax. เภสัชกรรม
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711433

Fax. โรงพยาบาล (ธุรการ)
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0864557793

คลินิกชุมชนบ้านส่อง
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711348-9

คลินิกชุมชนสามัคคี
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0885574503

คลินิกชุมชนสามัคคี
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0864557792

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711478

ผู้อำนวยการ
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043021021

รพ.สุทธาเวช
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043723669

รพ.อินเตอร์
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0959233653

รพ.แพทย์แผนไทย
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0864557720

ศูนย์ EMS
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711434

ศูนย์จัมปาศรี (5 แยก มมส.)
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0864557794

ศูนย์ประกัน ชั้น 1
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043712545

ศูนย์ประกันสุขภาพ+บัตรทอง
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0884557366

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0885574504

ศูนย์แพทยศาสตร์
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711750-4

สายนอกโทร.เข้า
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

0810592357,9409

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก

043711481

ออมทรัพย์ รพ.มค.
กลุ่ม: โทรศัพท์สายนอก