พบ 268 รายการ

9696,9154

หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU-MED)

9193

CT SCAN (X-RAY คอมพิวเตอร์)

9148

X-RAY

9387

ห้องอัลตร้าซาวด์

9150

ห้องอ่านฟิล์ม (พักแพทย์)

9149

ห้องเช็คฟิล์ม

9174

พัฒนาการเด็ก

9112

ห้องตรวจโรคเด็ก

043740267

Fax. คลังยา

9252

จัดซื้อยา (คุณพัฒนาภรณ์)

9251

หัวหน้าคลังยา (คุณวุฒิพงษ์)

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)

9320

ตึก พ.3

9177

ตึก พ.4

9179

ตึก พ.5

9135,9136

ศัลยกรรมชาย

9380

ศัลยกรรมหญิง

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง

9413

ห้องเวรตรวจการ

9168

ชั้น 2 ตึก หู คอ จมูก

9178

ชั้น 3 ตึก ตา

9357

ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยเฉพาะโรค (ติดเชื้อ)

9269

ชั้น 4 ห้องไข้หวัดนก

9310,9367

ICU-เด็กและทั่วไป

9144

คลินิกนมแม่(ตรงข้าม สูติกรรม)

9173,9171

ทารกป่วย

9175

ทารกวิกฤต

9402,9141,9143

นรีเวช

9409

บริบาลบรรเทา

9401,9140

สูติกรรมสามัญ

9142

สูติกรรมสามัญ(หัวหน้า)

9145,9146

ห้องคลอด

9411,9412

ห้องพักฟื้น

9407,9408

ห้องพักแพทย์(ห้องคลอด)

9170,9190

เด็กเล็ก

9328

เด็กโต

9403

เด็กโต(หัวหน้า)

043711289

Fax. บ้านร่มเย็น

043711481

Fax. สหกรณ์ออมทรัพย์

9315

PCU กลาง, คลินิกยูโร

9267

กายภาพบำบัด

9268

กายอุปกรณ์

9312

กิจกรรมบำบัด (ข้างห้องตรวจเด็ก)

9337

คลินิกวัณโรค TB (ทางเข้า รพ.)

9273

จ่ายกลาง

9233

จ่ายกลาง(สำนักงาน)

9296

จ่ายกลาง(เครื่องมือ)

9386

ช่างไม้ ช่างเชื่อม งานก่อสร้าง ประปา

9276

ซักฟอก

9102

ซักฟอก(ห้องตัดเย็บ)

9306

ตรวจสุขภาพ

9195

น้ำเสีย

9176

บ้านร่มเย็น

9261

ร้านกาแฟกันเกรา

9431

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (ข้างตึกเด็กโต)

9672

ศูนย์สะอาด (ข้างตึกคลอด)

9258

ศูนย์อาหาร (อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 1)

9270,9271,9274,0864559602

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

9398

สวัสดิการร้านค้า (ผจก.)

9278

สหกรณ์ออมทรัพย์

9277

สำนักงานช่างซ่อมบำรุง, ช่างไฟฟ้า

9265

สุขภาพจิต (จิตเวช)

9295

ส่งเสริมสุขภาพ

9279

หน่วยยานพาหนะ

9601

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ (SMC)

9319

ห้องพักศพ

9106

ห้องรับรอง

9281

ห้องเตรียมอาหาร (อาคารจอดรถ)

9694

โควิด

9280

โภชนาการ ชั้น 7 (อาคารจอดรถ)

9100,9101

ประชาสัมพันธ์

9189

ศูนย์จองห้องพิเศษ(ประชาสัมพันธ์)

043711750-4

สายนอก โทร.เข้า

9123

ห้องเสียงตามสาย(ประชาสัมพันธ์)

9222

แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนใน รพ.

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ

9115

หัวหน้า LAB

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)

9114

ห้องแบคทีเรีย

9117

ห้องโลหิตวิทยา

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)

043740267

Fax. พัสดุ (OPD ชั้น 3)

9332,9254,9429

คลังพัสดุ (อาคารจอดรถ)

9257

จัดซื้อ+เสนอราคา (OPD ชั้น 3)

9256

ธุรการพัสดุ (OPD ชั้น 3) พี่เล็ก

9332

พัสดุ ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)

9254

พัสดุ ชั้น 4

9255

หัวหน้าพัสดุ (คุณกัญตา)

9336

ศัลยกรรมกระดูกชาย

9253

ศัลยกรรมกระดูกชาย(หัวหน้า)

9138,9311

ศัลยกรรมกระดูกหญิง

9139

ศัลยกรรมทั่วไป(ศัลยกรรมหญิงเก่า)

9378

ศัลยกรรมยูโร(ศัลยกรรมชายเก่า)

9420-7 ต่อ 1014

คุณชื่นจิตร

9420-7 ต่อ 1011

คุณลัดดาวัลย์

9420-7 ต่อ 2002

งานเวชนิทัศน์ (คุณประเวท)

9420-7 ต่อ 0, 1000

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ประชาสัมพันธ์

9420-7 ต่อ 1017

ห้องสมุด

043725177

Fax. สังคมสงเคราะห์

9111

นักสังคมสงเคราะห์

9111

ศูนย์ OSCC

9216

ฟิสเนต

9216

สุขศึกษา (คุณอรณต)

9409,0810592357

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)

9315

ห้องตรวจบริบาลบรรเทา(วันพฤหัสเช้า)

9194

รปภ.ประตูเข้าด้านหน้า รพ.

9199

รปภ.หน้าบ้าน ผอ.

9191

รปภ.หน้าแฟลตแพทย์ริมคลอง

9166

OPD ตา (OPD ชั้น 2)

9169

OPD หู คอ จมูก (OPD ชั้น 2)

9167,9396

OR ตา (OR ชั้น 4)

9348

Leader Floor

9375

Leader Floor ชั้น 4

9236

คุณเอมอร

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4

9343

วิสัญญี ชั้น 5

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3

9230

ห้องพักเวร Scrub

9231

ห้องพักแพทย์

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5

9370

CAPD

043740083

Fax. ไตเทียม

9151

ICU ศัลยกรรม

9603

ICU อายุรกรรม

9155

หน่วยไตเทียม

9180

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)

9152

หัวหน้า ICU ศัลยกรรม

9154,9696

หัวหน้า ICU อายุรกรรม

9156

หัวหน้าหน่วยไตเทียม

9157,9158

ห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์

9342

OPD LAB

9124

ศูนย์แนะนำก่อน Admin, จัดคัดกรอง

9215

ห้องฉีดยา-ทำแผล

9127

ห้องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG 38)

9315

ห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(ห้อง 41)

9321

ห้องตรวจเวชฟื้นฟู,ผิวหนัง(ห้อง 12)

9126

ห้องตรวจโรคกระดูก(ห้อง 18-19)

9132

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม(ห้อง 13-14)

9125

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

9128

เวชปฏิบัติทั่วไป

9147

ANC,ฝากครรภ์ใหม่

9160

OPD ทันตกรรม

9247

OPD เฉพาะสตรี,วางแผนครอบครัว

9121,9130

คลินิกพิเศษ GI,เบาหวาน,ความดัน

9161

หัวหน้าทัตกรรม

9432

หัวหน้าผู้ป่วยนอก ชั้น 2

043722736

Fax. ห้องเลขาแพทย์

9205,9212

กลุ่มการพยาบาล

9209,9210,9219

การเงิน

9208

การเจ้าหน้าที่

9206

ธุรการ

9602

นิติกร

9214

ประกันสังคม

043712986

ประกันสังคม Fax.

9213

สนง.ประกันสุขภาพ

9207

หัวหน้าธุรการ

9200

ห้องผู้อำนวยการ

9217

ห้องพักแพทย์ Staff

9204

ห้องรองฯ การพยาบาล

9400

ห้องรองฯ การแพทย์ (นพ.สุดชาย)

9203

ห้องรองฯ บริหาร

9332

ห้องวิศวกร

9309

ห้องออดิทชาร์จ

9260

อาชีวะอนามัย

9201

เลขาผู้อำนวยการ

9218

เลขาแพทย์

9211,9372

เวชกรรมสังคม

9371

เวชกรรมสังคม (ห้องหัวหน้า)

9227

งาน IC

9220,9223

งานพัฒนาคุณภาพ

9123

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4

9385

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

9224

ศูนย์ข้อมูล

9221

สน.แผนและยุทธศาสตร์ (พรส.)

9226

หน้าห้องประชุมตักสิลา

9225

เวชนิทัศน์

9299

Stoke unit

9671

พักแพทย์

9188

ห้องพักแพทย์ Staff Med

9183

ห้องพักแพทย์ อายุกรรม 2

9284

ห้องแอ๊คโค่

9182,9187

อายุรกรรม 2

9316

อายุรกรรม 3 (Med 3) นอก

9133

อายุรกรรม 3 (Med 3) ใน

9181,9192,9331

อายุรกรรม(SEMI-ICU)

9185

อายุรกรรมพิเศษ

9184

อายุรกรรมพิเศษ (ท.4)

043712260

Fax. ห้อง EMS

9266

จุดคัดกรองผู้ป่วยหน้าห้อง ER

9104,9105

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย

9275

ศูนย์เปลล่าง

9605

ศูนย์เปลหน้า ER (คุณวิเชียร)

9110

ศูนย์เปลหน้า ปชส.ชั้น 1

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)

9287

ห้องการเงิน ER

9113

ห้องกู้ชีพ (พักเวร EMS)

9286

ห้องจ่ายยา ER

9107,9405,9198

ห้องฉุกเฉิน ER

9108

ห้องบัตร ER

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)

9308

ห้องหัวหน้า ER สำนักงานคุณจิราพร

043711029

Fax. ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน

043711843

Fax. ห้องหัวหน้าจัดซื้อ

9245

การเงินห้องยานอก

9388

การเงินห้องยาใน

9283

คลังน้ำเกลือ

9404,9364

คลังยาห้องยานอก OPD ชั้น 2

9339

คลังยาใน

9244

งานคลังยา บริหารเวชภัณฑ์

9240

งานแบ่งบรรจุ - ล้างขวด

9252

จัดซื้อ + ห้องประชุมเภสัชกรรม

9243

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

9246,9250

ห้องยานอก

9248,9249

ห้องยาใน

9361

ห้องเก็บยาใน

9239

ห้องเภสัชสนเทศ

9314

เภสัชกรปฐมภูมิ

9242

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 1

9241

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 2

043712545

Fax. ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 1

9162

ห้องบัตร ชั้น 1

9164

ห้องบัตร ชั้น 2

9163

ห้องสิทธิบัตร (พรบ.) ชั้น 1

9309

ห้องเก็บชาร์ต

9159,9165

เวชระเบียน ชั้น 2 (คุณสุพรรณี)

9347,9383

เวชระเบียน ชั้น 3

043712349

Fax. คลังเลือด

043740267

Fax. พัสดุ

043712549

Fax. ศูนย์ Refer

043740998

Fax. สายด่วนแจ้งเหตุ (1669)

043711842

Fax. หน้าห้องผู้อำนวยการ

043711029

Fax. เภสัชกรรม

043711433

Fax. โรงพยาบาล (ธุรการ)

0864557793

คลินิกชุมชนบ้านส่อง

043711348-9

คลินิกชุมชนสามัคคี

0885574503

คลินิกชุมชนสามัคคี

0864557792

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

043711478

ผู้อำนวยการ

043021021

รพ.สุทธาเวช

043723669

รพ.อินเตอร์

0959233653

รพ.แพทย์แผนไทย

0864557720

ศูนย์ EMS

043711434

ศูนย์จัมปาศรี (5 แยก มมส.)

0864557794

ศูนย์ประกัน ชั้น 1

043712545

ศูนย์ประกันสุขภาพ+บัตรทอง

0884557366

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย

0885574504

ศูนย์แพทยศาสตร์

043711750-4

สายนอกโทร.เข้า

0810592357,9409

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)

043711481

ออมทรัพย์ รพ.มค.