พบ 2 รายการ

9145,9146

ห้องคลอด
ชั้น: 2
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9407,9408

ห้องพักแพทย์(ห้องคลอด)
ชั้น: 2
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่