พบ 8 รายการ

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)
ชั้น: 2
ตึก: -

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ
ชั้น: 2
ตึก: -

9115

หัวหน้า LAB
ชั้น: 2
ตึก: -

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9114

ห้องแบคทีเรีย
ชั้น: 2
ตึก: -

9117

ห้องโลหิตวิทยา
ชั้น: 2
ตึก: -

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)
ชั้น: 2
ตึก: -