คำค้นยอดนิยม

1196

คำค้นล่าสุด


ข้อความล่าสุด

ขอทราบผลจรวจเลืดครั้งล่าสุด
เบอร์โทร
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
acx__${98991*97996}__::.x
acx[[${98991*97996}]]xca
acx{{98991*97996}}xca
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
<%={{={@{#{${acx}}%>
acux9845%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9845
acu6709%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6709
19616310
1'"()&%
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
acx__${98991*97996}__::.x
acx[[${98991*97996}]]xca
acx{{98991*97996}}xca
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
<%={{={@{#{${acx}}%>
acux6345%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6345
acu2677%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2677
19820702
1'"()&%
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
acx__${98991*97996}__::.x
acx[[${98991*97996}]]xca
acx{{98991*97996}}xca
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
<%={{={@{#{${acx}}%>
acux7225%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7225
acu2466%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2466
19367112
1'"()&%
@@EnxO0
1'"
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
IVncd45N')) OR 706=(SELECT 706 FROM PG_SLEEP(15))--
o1jEqzK6') OR 984=(SELECT 984 FROM PG_SLEEP(15))--
VchlAMas' OR 349=(SELECT 349 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 29=(SELECT 29 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--
-5 OR 515=(SELECT 515 FROM PG_SLEEP(15))--
SeG9oyL6'; waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
-1; waitfor delay '0:0:15' --
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 or '7nsBzPXi'='
-1" OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+246-246-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+311-311-1=0+0+0+1
toAGdb1x
-1 OR 2+452-452-1=0+0+0+1 --
1
19243597
' + '' + '
' + '', buttons: { formSubmit: { text: 'ตกลง', btnClass: 'btn btn-success', action: function () { var tmp_comment = this.$content.find('#comment').val(); if(!tmp_comment){ //$.alert('โปรดระบุคำแนะนำ'); return false; } //$.alert('Your name is ' + tmp_comment); //this.$content.find('#form_comment').submit(); var formData = new FormData(); formData.append('comment', tmp_comment); $.ajax({ url: 'json/insert_comment.php', // point to server-side PHP script dataType: 'json', // what to expect back from the PHP script, if anything data: formData, cache: false, contentType: false, processData: false, type: 'post', success: function(data) { //console.log("success:"+data.success); if (data.success == 1) { //console.log("return:"+true); //result = true; //alert("Comment success."); $.confirm({ title: ' ส่งคำแนะนำ', content: '

สำเร็จ

', buttons: { somethingElse: { text: 'ปิด', btnClass: 'bg-white text-dark', keys: ['enter', 'shift'], action: function(){ //$.alert('Something else?'); } } } }); /** confirm */ } else { $.confirm({ title: ' ส่งคำแนะนำ', content: '

ล้มเหลว

', buttons: { somethingElse: { text: 'ปิด', btnClass: 'bg-white text-dark', keys: ['enter', 'shift'], action: function(){ //$.alert('Something else?'); } } } }); /** confirm */ result = false; } }, error: function(req, status, err ) { console.log("Error:", status, err ); result = false; } }); /** ajax */ } }, cancel: { text: 'ปิด', btnClass: 'bg-white text-success', action: function () { } }, }, onContentReady: function () { // bind to events // var jc = this; // this.$content.find('#form_comment').on('submit', function (e) { // //// if the user submits the form by pressing enter in the field. // //e.preventDefault(); // //jc.$$formSubmit.trigger('click'); // reference the button and click it // //this.$content.find('#form_comment').submit(); // }); } }); } /** end */ function myMouseOver(par_id){ $("#p_"+par_id).removeClass("shadow-sm"); $("#p_"+par_id).addClass("shadow-lg"); //alert(); } function myMouseOut(par_id){ $("#p_"+par_id).removeClass("shadow-lg"); $("#p_"+par_id).addClass("shadow-sm"); //ale }