Home / ข่าว / ข่าวประชุม / ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมมอบหมายงาน

ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมมอบหมายงาน

ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมมอบหมายงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.

Check Also

ประชุมวิชาการ PN สู่การปฏิบัติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.