Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นำทีมพยาบาลเข้าพบผู้อำนวยการรพ.มหาสารคาม เนื่องในปีงบประมาณ 2566

Check Also

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.