Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมประชุม การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การปฎิบัติ

ขอเชิญร่วมประชุม การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การปฎิบัติ

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ  ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การปฎิบัติ” โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์  วงษ์ซิ้มในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น.ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก

Check Also

การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *