Home / เข็มมุ่ง 2565

เข็มมุ่ง 2565

SMART HID (ปี 2565)

  1. Smart Hospital: พัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัด ลดรอคอย เพิ่มความพึงพอใจ

  2. Medication Error: ลดการแพ้ยาซ้ำ และ AE ระดับ E ขึ้นไป

  3. AMR: ส่งเสริมการล้างมือที่มีประสิทธิภาพ SHIP

  4. TB: พัฒนาระบบการพยาบาลโรควัณโรคร่วมกับเครือข่าย (คัดกรอง กินยาครบ)

  5. H: Healthy person การดูแลสุขภาพบุคลากร

  6. I: Information system มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

7. D: Discharge planning พัฒนาการวางแผนจำหน่ายกลุ่มโรคสำคัญร่วมกับเครือข่าย