Home / สมรรถนะหลัก รพ.

สมรรถนะหลัก รพ.

  1. มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาทุกสาขา

  2. มีการบริหารจัดการระบบงานสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้