Home / สมรรถนะหลักโรงพยาบาล

สมรรถนะหลักโรงพยาบาล

” มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาทุกสาขา และเชื่อมโยงเครือข่าย มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ “