Home / ค่านิยม

ค่านิยม

M = Mastery เชี่ยวชาญ

S = Safety service บริการปลอดภัย

S = System perspective = มองใหญ่เชิงระบบ

K = Knowledge ทบทวนเรียนรู้

H = Humanized ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์