Home / ชื่นชมดอกปีบ

ชื่นชมดอกปีบ

ขอแสดงความยินดีกับนางภัทราภรณ์ ทวีนันท์และทีมงานออร์โธปิดิกส์
ขอแสดงความยินดีกับนางภัทราภรณ์ ทวีนันท์และทีมงานออร์โธปิดิกส์ ในการนำเสนอ นวัตกรรมโต๊ะคร่อมเตียงมหัศจรรย์ (Magic tray) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ไบเทคบางนา Attachments image0 File
Read more.