Home / ชื่นชมดอกปีบ

ชื่นชมดอกปีบ

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันพยาบาลสากล จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม