Home / พันธกิจกลุ่มการพยาบาล

พันธกิจกลุ่มการพยาบาล

 1. ให้บริการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานระดับสากล

 2. ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

 3. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการให้บริการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา บุคลากรพยาบาลและผลิตนวัตกรรมในทางการพยาบาล