Home / ทีมวิชาการ

ทีมวิชาการ

นางจุลินทร ศรีโพนทัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ

สรุปผลงานการดำเนินงาน 6 เดือน ทีมวิชาการ

คู่มือโปรแกรมเวรตรวจการ

คู่มือ โปรแกรมเวรตรวจการ

         

     ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนการฝึกปฏิบัติงาน

          ประชุมวิชาการออนไลน์งานสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการอวช. 

ปฐมนิเทศ PN และ NA ใหม่

สำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบเวรตรวจการ

ร่วมรับฟังการประเมินผลการฝคกประสบการณ์รวบยอดของนักศึกษาพยาบาล

ประชุมกับอาจารย์ในการทำ Journal club

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ IT Nurse ครั้งที่ 1/2566

ร่วมรับฟังการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานรวบยอด Elective นักศึกษาพยาบาล

ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ IT Nurse ครั้งที่ 2/2566

ประชุม Paperless Service Flow Analysis

ปฐมนิเทศนักศึกษา PN

 

ประชุมการพัฒนาโปรแกรมเวรตรวจการ

ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศทางการพยาบาล

ร่วมรับฟังการประชุมวิชาการออนไลน์กับสภาการพยาบาล

ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR บุคลากรใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดทำคลิปวีดีโอบริจาคโลหิตในวันงานพยาบาลสากล 2566

ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อส่งผลงานวิชาการเขตที่ 7

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้แก่ PN และ NA