Home / ทีมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ทีมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

นางพุทธกัญญา นารถศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าพยาบาลด้านวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สรุปผลดำเนินงาน 6 เดือน ทีมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

               ลงเยี่ยมอาคารอายุรกรรม และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

            ลงเยี่ยมอาคาร 60 ปี, สูติกรรม, ICU, ไตเทียม , OPD

  เป็นตัวแทนผู้บริหารร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาเจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

            ลงเยี่ยมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

           ลงเยี่ยมอาคาร 60 ปี

           ลงเยี่ยมอาคารอายุรกรรม

           ลงเยี่ยมอาคารสูติกรรม, อุบัติเหตุฉุกเฉิน

           ลงเยี่ยมอาคารอายุรกรรม

           ลงเยี่ยมหน้างานวิสัญญี