Home / ทีมบริการ

ทีมบริการ

นางสุวัลยา ศรีรักษา

   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

     รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน ทีมบริการ

            จัดทำแบบประเมินตนเอง AHA

          ประชุมการเตรียมผู้ป่วยจำหน่าย

          เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ICWN ครั้งที่ 1-2566

            ประชุมเตรียมความพร้อม IPD paperless

          ทบทวนแบบบันทึกทางการพยาบาล

           จัดประชุมทำ Timeline QA

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาการพยาบาลโรคสำคัญสู่ความเป็นเลิศ

          เป็นสักขีพยานและหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากกาชาด

             ร่วมกับทีมศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IPD

ประชุม Case Manager Sepsis และประชุมคณะกรรมการ CNO-P จังหวัด

              ประชุมจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ

 เป็นตัวแทนกลุ่มการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

            เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ICWN  ครั้งที่ 2/2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาการพยาบาลโรคสำคัญสู่ความเป็นเลิศ

            ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานคลินิกชวนชม